GDQ / Nils-Erik Tedgård

terapi, hypnos, psykolog
(Kun svensk tekst)

(Group Development Questionnaire)

GDQ är en enkel och effektiv metod för att utveckla och effektivisera arbets- och ledningsgrupper. Den bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning.

Idag är den välkänd och används i Sverige vid teamutveckling och teamträning.

Såhär går det till

1/ Innan vi åker iväg träffas vi en gång och chef och medarbetar får en kort presentation av vad GDQ är och hur enkäten genomförs. (Högst en timme.)

2/ Medarbetare och chef fyller i enkäten. (Ca 30- 60 minuter.)

3/ En genomgång av vad de olika gruppstadierna innebär. Resultatet för den egna gruppen presenteras och samtalas om. (Cirka 3 timmar.)

4/ Utifrån de specifika frågor och behov som framkommit i GDQ – analysen arbetar vi skräddarsytt vidare med gruppens och chefens behov. Grundmodellen är att detta sker i olika arbetspass och övninar under de resterande dagarna av vistelsen.

GDQ är en metod för att beskriva och mäta gruppers behov av utveckling för att nå ökad effektivitet som arbetsgrupp. Den består både av beskrivning av en utvecklingsprocess och är ett namn på ett mätinstrument (Frågeformuläret GDQ ). Den är framtagen och testad av Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University i USA och nuvarande ordförande i GDQ Associates, Inc.

GDQ förklarar vad som behövs för att en arbetsplats skall kunna uppnå hög arbetseffektivitet. Den beskriver den utvecklingsprocess som leder till bra medarbetarskap och bra ledarskap på en arbetsplats. De som utmynnar i bra resultat i verksamheten sjefscoaching.

Med hjälp av Frågeformuläret GDQ mäter man medarbetarnas och chefens uppfattning om hur gruppen fungerar. Resultaten säger hur produktiv och effektiv gruppen är, vad den är bra på, vad som hindrar gruppen från att bli bättre och vad som behöver förbättras för att gruppen skall bli effektivare i arbetet. Metodens styrka är att den ger konkreta svar på dessa frågor och i att både medarbetare och chefen lär om vad bra medarbetarskap och bra ledarskap är.

GDQ är tidseffektivt för kunden. Det är en metod som genom sitt upplägg på ett naturligt sätt engagerar medarbetarna och chefer i en gemensam utvecklingsprocess mot en bättre fungerande arbetsenhet. Den har tillämpats i en mängd olika sjefscoaching branscher i både privat och offentlig sektor för utveckling av arbets-, projekt- och ledningsgrupper mm .

Mätning med Frågeformuläret GDQ kan genomföras endast under ledning av en licensierad konsult. Licensen ges efter en genomgången handledarutbildning och utfärdas av professor Susan Wheelan.

Arbetsgruppens och ledningens utveckling enligt GDQ , professor Susan Wheelan

En arbetsgrupp förändras ständigt. Utvecklingen kan delas in i fyra olika faser. Gruppen är som mest effektiv i den fjärde fasen. Då är den också som mest engagerad i arbetsuppgifterna. Ledarens utmaning är att hjälpa gruppen att komma dit och att förlänga den fasen. Gruppens effektivitet höjs betydligt och det blir lättare att uppnå affärs-/verksamhetsmålen.

Fas I

Fas II

Fas III

Fas IV

Tillhörighet & Trygghet

Opposition & Konflikt

Tillit & Struktur

Arbete & Produktivitet

Gruppen fokuserar på likheter och på att skapa trygghet och tillhörighet. Gruppen fokuserar på olikheter och man ifrågasätter mycket. Gruppmedlemmar skapar struktur och stärker tilliten inom gruppen. Gruppmedlemmar fokuserar på att arbeta smartare och så effektivt som möjligt.
Ledaren: konkreta mål, feedback, stötta kompetens Ledaren: tydlig kommunikation, underlätta för gemensamma lösn. Ledaren: uppmuntra ökat ansvar och ledarskap inom gruppen. Ledaren: deltar i gruppen som expert, skapar utmaningar.

Genom frågeformuläret GDQ identifieras gruppens nuläge. Resultatet visar i vilken fas gruppen befinner sig och vilka frågor som är viktiga att gruppen tillsammans med ledaren arbetar med. Gruppen får hjälp med att få fram en handlingsplan som snabbt hjälper dem att hitta bra sätt att på egen hand gå vidare till de mål de har satt upp.

I metoden ingår också att tillsammans med arbetsgruppen och dess chef gå igenom och bearbeta den generella kunskapen om arbetsgruppens utveckling enligt GDQ och vad bra medarbetarskap och bra ledarskap innebär i praktiken.

GDQ fokuserar som mätinstrument på hur kända målen för gruppen är, hur förmågan att skapa förtroende är, hur samarbetet fungerar och vilken tillit som finns mellan gruppmedlemmarna och hur man hanterar konflikter. GDQ underlättar för att skapa gemensamma värderingar och att strukturera gruppens arbete. I relationen mellan medarbetare och ledning ger GDQ redskap för att skapa ökad effektivitet. GDQ ger direkt svar på frågan vad enskilda grupper och gruppernas närmaste chefer behöver utveckla för att de skall fungera effektivt. Både Frågeformuläret GDQ och bearbetning av resultaten är helt och hållet gruppinriktade, man fokuserar inte på individuella svar.

Vad är bra medarbetarskap och bra ledarskap enligt GDQ?

Det handlar om att i teamet förstå sammanhanget och verka inom det. Det handlar om delaktighet och ansvar. Det handlar om kunskap. Det handlar om ökat engagemang, ansvar och egen styrning inom arbetsgrupper. Det handlar om ledarskap som uppskattad resurs sjefscoaching som ändrar sin karaktär allteftersom arbetsgruppen utvecklas. Det handlar om att när medarbetare och deras närmaste ledning känner väl till momenten och egenskaperna i utvecklingsprocessen då kan de gemensamt styra utvecklingen mot högre arbetsproduktivitet.

Ju mer man vet om det sammanhanget inom vilket man arbetar, desto lättare är det att förstå hur de egna arbetsuppgifterna skall utföras. Desto lättare är det att utföra de på ett bra sätt.

Sammanhanget – det räcker inte att veta vad företaget eller organisationen som man är anställd i arbetar med och vad det heter. Man behöver ha kunskap om vad företaget/organisationen har för mål med hela sin verksamhet, vad den har för plats och roll i samhället, hur hela verksamheten är uppbyggt och var i det hela ens egen lilla enhet/avdelning/ arbetsgrupp kommer in. Och utifrån detta vad är ens egen roll och uppgift i verksamheten. Och vad förväntar man sig just i denna verksamhet av medarbetarna och vad förväntar man sig av chefen? Och vad finns det för verktyg, hjälpmedel och besluts- och kommunikationskanaler som man kan använda för att göra ett bra jobb? Det sammanhanget som ligger allra närmast är den egna arbetsgruppen – hur fungerar den, samarbetar man eller motarbetar man varandra, är alla trygga i sina roller, finns det glädje i att uppnå resultat eller gör man det högst motvilligt, hur hanterar man konflikter inom gruppen, var finns chefen och vad gör hon/han för att underlätta för arbetsgruppen, är det överhuvudtaget en arbetsgrupp eller bara en grupp löst sammanfogade personer med skilda uppgifter?

Delaktighet – viljan att påverka, viljan att ta ansvar i det gemensamma bygget. Att ta ansvar för de gemensamma resultaten. Vad i verksamheten underlättar medarbetarnas delaktighet? Ökad ansvarstagande – belönas det eller bestraffas det inom verksamheten? Hur kan du göra som chef för att engagera dina medarbetare till ökad ansvar för resultaten? Hur kan du som medarbetare bidra till att ni blir en sammansvetsad grupp som tillsammans sätter upp mål, fattar beslut, genomför, utvärderar?

Kunskap – det är yrkeskunskap men också kunskap om hur vi människor fungerar när vi är i grupp. Hur fungerar det när vi skall genomföra, kanske skapa, någonting tillsammans? Var finns de vanligaste fallgroparna, de som kan utmynna i slitsamma konflikter eller kylig likgiltighet, eller i en mindre men ständigt återkommande – kaos? Hur kan man göra för att på ett bra sätt komma ur «dödlägen»? Hur kan man som en arbetsgrupp göra för sjefscoaching att bli smidiga, välfungerande, välpresterande, glada och mycket kompetenta tillsammans? Att ha kunskap om detta gör medarbetarskap spännande och hanterbart. Att veta hur man som gruppmedlem kan påverka gruppdynamiken på ett bra sätt gör att många kan sluta känna sig som hjälplösa offer för den.

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält